Mei-Chen Tseng Professor and Chairman
Shinn-Pyng Yeh Professor
Win-Ton Cheng Distinguished Professor
Shieh-Tsung Chiu Professor
Saou-Lien Wong Professor
Chun-Hung Liu Distinguished Professor
Yin-Nan Chen Professor
Chin-Chyuan Chang Professor
Yu-Hung Lin Professor
Tsung-Meng Wu Associate professor
Jen-Hong Chu Contact Assistant Professor
Yu-Sheng Wu Contact Assistant Professor
Chih-Hsin Cheng Adjunct Lecturers
Mei-shu Chang Administrative Assistant